Mötesreferat 22/7

Landshövding Margareta Pålsson om sin tid som landshövding 2012-2016

Margareta Pålsson var tidigare riksdagsledamot under 10 år och bl.a. ordf. i
utbildningsutskottet. Som landshövding har hon dock inte haft ansvar för utbildningsfrågor.
I rollen som landshövding är hon statlig myndighetschef för länsstyrelsen som är en stor
organisation med personal på fem ställen: Malmö och Kristianstad men också i
naturreservaten Skäralid, Kullaberg och Stenshuvud. Länsstyrelsen i Skåne är en av de
tre största i landet. Uppgiften är både att främja och ha tillsyn. Uppdragen definieras av
staten. Bland uppgifterna nämnde hon bostadsutvecklingsfrågor. Länsstyrelsen tecknar
kontrakt med kommunerna om flyktingbostäder. Viktiga delar i främjandearbetet gäller
landsbygdsutveckling och bredbandsutbyggnaden. Hon var mycket kritisk till Telias planer
att stänga ner koppartrådsnätet. Länsstyrelsen har ansvar för kulturmiljön, t.ex. renovering
av kyrkor och andra kulturbyggnader. En svår fråga gäller djurskyddet. En viktig
samordningsuppgift gäller beredskapsfrågorna. Man är också regeringens förlängda arm
när det gäller miljö- och vattenfrågor. Hon uttryckte oro när det gäller grundvattennivån. En
viktig tillsynsuppgift gäller t.ex. slakterierna.
Det som präglar länet är närheten till kontinenten och den starka urbaniseringen. Länet har
1,3 milj invånare från 193 länder med 170 olika språk. Viktigt att ta tillvara denna
mångfald. Hälften av det som odlas i landet kommer från Skåne.
Utöver myndighetsutövandet kommer alla uppdrag som officiell representant för länet, t.ex.
invigningar av olika slag. Boplikten i residenset medför många representationsmiddagar
med olika målgrupper. En återkommande uppgift är att vara värd vid kungafamiljens besök
i länet – 5-6 ggr per år.
Landshövdingen har också en del sidouppdrag som ordf. i olika stiftelser. Hon var särskilt
stolt över att ha räddat Skånes djurpark från konkurs.
En pågående diskussion gäller relationen mellan statens och regionens samhällsansvar.
Länsstyrelsen ska tillse att samverkan sker mellan olika myndigheter när något oväntat
händer och att allmänheten får behövlig information.
Åren som landshövding har gett Margareta Pålsson starkare kärlek till Skåne och många
kontakter med spännande människor.

Skrivet av
Karl-Johan Tyrberg